Pelastussuunnitelmat, riskianalyysit ja rekisteriselosteet

Pelastussuunnitelma on lakisääteinen useille kiinteistöille

Pelastussuunnitelman laatiminen ja sen ajantasaisuudesta huolehtiminen on lakisääteinen turvallisuuteen liittyvä ohje useimmille taloyhtiöille, liike- ja julkisille kiinteistöille sekä isommille tapahtumille.

Pelastussuunnitelma tukee riskien tunnistamista ja hallintaa, yleistä turvallisuustyötä sekä luo pohjan onnettomuustilanteissa toimimiseen. Suunnitelma antaa turvallisuustietoa sekä ohjeita miten tulipaloja ja muita vaaratilanteita sekä ehkäistään ennalta että miten näissä onnettomuuden kohdatessa tulee toimia.

Taloyhtiön hallitus vastaa asuinkiinteistöissä pelastussuunnitelman tekemisestä. Meri-Lapin Lukituspalvelusta voi tilata asiantuntijan laatimaan kiinteistöllenne lakisääteisen pelastussuunnitelman.

Lue lisää lainsäädännöstä täältä:

Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 5.5.2011/407

Pelastuslaki 29.4.2011/379

Riskien hallinta on osa yhteisön laatutyötä

Työturvallisuuslain §10 mukaan työnantajan on huolehdittava työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta työssä ja työn luonne huomioiden selvitettävä ja tunnistettava työstä, työajoista, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät. Nämä tekijät on tunnistettava ja arvioitava kaikilla työpaikoilla riippumatta työpaikan koosta tai toimialasta, ja arvioinnin tulee olla suunnitelmallista ja jatkuvaa.

Esim. laadun johtamisjärjestelmästandardi ISO 9001 ohjaa organisaatioita ehkäisemään virheitä ja poikkeamia sekä riskienhallinnan että poikkeamien analysoinnin avulla. Riskienhallinnalla varaudutaan erilaisiin yrityksen toiminnan-, tuotteiden- ja palveluiden laatua uhkaaviin riskeihin. Poikkeamia analysoimalla voidaan muuttaa toimintaa muuttaa, jotta vastaavaa virhettä ei enää tulisi. Riskienhallinta ja poikkeamien analysointi tukevat toisiaan ja riskienhallinnalla taas pyritään minimoimaan poikkeamien ilmaantumista.

Jos työpaikalla ei ole riittävää asiantuntemusta vaara- ja haittatekijöiden tunnistamiseen tai riskien arvioinnin suorittamiseen, tehtävään on käytettävä ulkopuolisia asiantuntijoita. Hyvä riskienhallinta noudattaa PAT-periaatetta, eli siihen osallistuu sekä päättäjiä, asiantuntijoita että työntekijöitä. Meri-Lapin Lukituspalvelulla on tarjolla asiantuntemusta myös riskianalyysin laatimiseen.

Täältä löydät kattavasti linkkejä työsuojeluun liittyvästä lansäädännöstä: Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto

Lataa täältä seikkaperäinen kuvaus riskienhallintaprosessista: Työturvallisuuskeskus, Riskien arviointi ja hallinta työpaikalla -työkirja

Täältä löydät työsuojelu- ja työhyvinvointipolitiikan kehittämiseen liittyvää aineistoa: Sosiaali- ja terveysministeriö, Työelämän kehittäminen

Rekisteriselosteessa kuvataan kirjallisesti organisaation henkilötietojen käsittelyprosessi

Henkilötietojen käsittely perustuu aina lakiin. Rekisteröity on henkilö, jota henkilötieto koskee. Henkilötietoja ovat tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyvät tiedot esim. tallennettuina sähköisissä tiedostoissa ja tietokannoissa, paperilla, kortistossa, mapeissa tai ääni- ja kuvatallenteella. Henkilötietoja ovat esim. nimi, puhelinnumero ja sijaintitiedot. Henkilötietojen käsittely on esim. henkilötietojen keräämistä, säilyttämistä, käyttöä, siirtämistä ja luovuttamista. Kaikki toimenpiteet henkilötietojen käsittelyn suunnittelusta niiden poistamiseen ovat henkilötietojen käsittelyä.

Rekisterinpitäjä on taho, joka määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot, esim. jäsenistään tietoja keräävä yhdistys, potilastietoja käsittelevä sairaala, verkkokauppa tai sosiaalisen median palvelu. Henkilötietojen käsittelijäksi puolestaan kutsutaan rekisterinpitäjästä ulkopuolista tahoa, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun, esim. toisen yrityksen markkinointia hoitava markkinointitoimisto tai IT-palveluntarjoaja. Rekisterinpitäjän on laadittava henkilörekisteristä rekisteriseloste (Henkilötietolaki 22.4.1999/523 §10).

Rekisteriselosteessa kuvataan kirjallisesti organisaation henkilötietojen käsittelyprosessi. Seloste on tarkoitettu organisaation sisäiseen käyttöön apuvälineeksi varmistamaan tietosuojalainsäädännön mukainen tietojen käsittely. Organisaatioilla on osoitusvelvollisuus, joten sen on pyydettäessä toimitettava seloste valvontaviranomaiselle.

Tiesitkö, että ansiotarkoituksessa suoritettavat kameravalvontajärjestelmän rikoksenselvitystehtävät, kuten tallenteiden haku, vaativat turvallisuusalan elinkeinoluvan ja vartijakortin?

Meri-Lapin Lukituspalvelun palveluvalikoimaan kuuluu rekisteritietojen haku esim. kameravalvonnan avulla selvitettäessä rikoksia tai väärinkäytöksiä ja meiltä voitte myös tilata rekisteriselosteen valvontalaitteiden henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden varmistamiseksi.

Lue lisää täältä: TIETOSUOJA.FI

Ota yhteyttä turvalllisuusasiantuntijoihimme, mikäli edellä esitellyt aiheet herättivät kysymyksiä!

Ota yhteyttä